Bài viết này sẽ nói về Microsoft SQL Server theo các mục:

 • Các kiểu dữ liệu cơ bản
 • Tạo và thả bảng
 • Chèn, cập nhật và chọn dữ liệu

Các kiểu dữ liệu

Đây là kiểu dữ liệu SQL Server gồm các thuộc tính chỉ định kiểu dữ liệu cho một đối tượng. Mỗi biến, biểu thức và ngay cả cột đều có một kiểu dữ liệu được liên kết với nó.

Một số danh mục kiểu dữ liệu trong SQL Server:

Kiểu dữ liệu số

 • bit: Một số nguyên có thể là 0 (false), 1 (true) hoặc null.
 • int: Một số nguyên trong phạm vi từ -32,768 đến 32,767
 • decimal(p, s): Một số thập phân có thể có p (tổng số chữ số) và s (tổng số chữ số ở bên phải của vị trí thập phân)

Các kiểu dữ liệu chuỗi

 • char(n): Đây là một chuỗi ký tự có độ rộng cố định
 • varchar(n): Đây là một chuỗi ký tự có độ rộng thay đổi
 • nvarchar(n): Đây là một chuỗi ký tự unicode có độ rộng thay đổi

Một loạt các kiểu dữ liệu khác

 • Ngày và giờ
 • Chuỗi nhị phân
 • Và các kiểu khác

Tạo bảng

Khi tạo bảng, tất cả những gì được yêu cầu là nhập

Bạn cũng có thể xác định các cột và kiểu dữ liệu của chúng vào lúc này.

Cú pháp

 • Cú pháp cơ bản khi tạo bảng bằng câu lệnh CREATE TABLE được hiển thị bên dưới:
 • CREATE TABLE: từ khóa yêu cầu hệ thống tạo một bảng mới.
 • tableName: Tại đây bạn sẽ đặt tên bảng của mình, tên này phải là duy nhất
 • Danh sách các phần tử bên trong dấu ngoặc đơn sau tableName bao gồm tên của các cột và kiểu dữ liệu của chúng.
 • PRIMARY KEY: Một từ khóa buộc một cột/ các cột phải là duy nhất, những từ khóa này thường được sử dụng cho các định danh như ID người.

Ví dụ

Lý thuyết như vậy đủ rồi, hãy xem một ví dụ thực tế, nếu bạn đã thiết lập sql server trên máy tính của mình hoặc bạn có một trình soạn thảo như chúng tôi.

Dưới đây là một ví dụ thực tế về việc tạo một bảng trong cơ sở dữ liệu. Bảng này sẽ có tiêu đề Employees và lưu trữ thông tin về nhân viên.

tạo bảng Employees(): Tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu có tiêu đề Employees.

Tên cột là Id, Name, Age, State và Salary. Các kiểu dữ liệu cho các cột này ở bên phải tên, chúng là int, varchar, int, char và decimal.

PRIMARY KEY: từ khóa buộc (các) cột phải là duy nhất.

NOT NULL: ràng buộc cho biết trường này không được rỗng/ trống

Bây giờ chúng ta đã có một bảng cho phép chèn một số dữ liệu.

Câu lệnh Insert

Đây chính xác là những gì bạn hình dung, bằng cách sử dụng câu lệnh chèn, bạn có thể chèn bản ghi/ hàng mới vào bảng. Để làm như vậy, bạn cần sử dụng các từ khóa

Cú pháp

Đối với phương pháp chèn sau, bạn phải chỉ định bảng bạn muốn chèn vào, tên cột bạn muốn điền và giá trị bạn muốn điền vào các cột đó.

Với phương pháp chèn này, bạn không phải chèn vào tất cả các cột mà chỉ cần những cột bạn chỉ định.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về việc chèn vào bảng employees từ sớm:

Trong ví dụ trên đã chèn 6 hàng vào bảng Employees và đã điền các cột Id, Name, Age, State, Salary.

Hãy xem qua một trong số chúng.

Như với Nhân viên James, ta có các chi tiết sau:

 • Id = 1
 • Name = James
 • Age = 24
 • State = Florida
 • Salary = 60000 (cậu bé làm giấy đó)

Câu lệnh Select

Vì vậy, bạn bắt đầu chèn dữ liệu vào các bảng mới của mình, nhưng bây giờ bạn muốn có khả năng truy xuất dữ liệu này. Để làm điều đó, chúng ta cần sử dụng các câu lệnh select.

Câu lệnh SELECT được sử dụng để lấy dữ liệu từ một bảng cơ sở dữ liệu, câu lệnh này sẽ trả về dữ liệu dưới dạng một bảng.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản cho câu lệnh SELECT được hiển thị bên dưới:

Trong ví dụ này, câu lệnh select được theo sau bởi các tên cột cụ thể mà bạn muốn và sau dấu `FROM` là tên bảng.

Giả sử bạn không muốn phải chỉ định các cột, có thể bạn muốn tất cả, hãy xác định những gì bạn muốn.  Nếu bạn muốn tất cả các cột, bạn có thể sử dụng ký hiệu *. Điều này sẽ cho phép bạn lấy tất cả các cột trong một bảng.

Thí dụ

Sử dụng lại bảng Employees, hãy thử và lấy tất cả dữ liệu đã chèn ở trên.

Mọi thứ trong bảng Employees sẽ được chọn:

Bạn sẽ nhận được kết quả như thế này:

Nếu bạn muốn lấy các cột cụ thể, bạn có thể chỉ định chúng như thế này, giả sử bạn chỉ muốn tên và tuổi của từng nhân viên:

 

Câu lệnh Update

Bây giờ dữ liệu đã được chèn vào, nhưng mọi thứ luôn thay đổi, vì vậy bạn sẽ muốn cập nhật các bản ghi hiện có trong bảng. Có thể bây giờ bạn đang kiếm được nhiều tiền hơn và muốn cập nhật mức lương. Thật đơn giản, chỉ cần sử dụng một câu lệnh cập nhật.

Câu lệnh cập nhật được sử dụng để thay đổi giá trị của một mục nhập hiện có trong bảng.

Cú pháp

Cú pháp cho một câu lệnh cập nhật cơ bản được hiển thị bên dưới:

Sau khi cập nhật, bạn cần tên của bảng sẽ được cập nhật.

Sau tên bảng, từ khóa SET được sử dụng để hiển thị các cột và các giá trị mới.

Nhưng… làm sao nó biết được hàng nào cần cập nhật? Thực hiện câu lệnh trên sẽ cập nhật mọi bản ghi trong bảng, đó có thể là những gì bạn muốn, nhưng khả năng cao bạn chỉ cần cập nhật một hoặc một vài bản ghi.

Để làm như vậy, bạn có thể sử dụng mệnh đề where, nó có thể được sử dụng để chỉ định một điều kiện cụ thể cho các câu lệnh sql và truy vấn sẽ chỉ ảnh hưởng đến các bản ghi phù hợp với điều kiện đó.

Cú pháp cho câu lệnh cập nhật với mệnh đề where được hiển thị bên dưới.

 

Thí dụ

Sau đây là một ví dụ thực tế về việc cập nhật bảng được sử dụng trong các ví dụ trước.

Trong dữ liệu được chèn vào bảng Employees, có một nhân viên Nick sống ở Texas và có mức lương là 28000. Vì lý do nào đó, Texas muốn tăng lương cho tất cả mọi người ở đó lên 60000. Vì vậy, chúng ta có thể làm điều đó với câu lệnh dưới đây:

Điều đó sẽ làm tăng lương của mọi bản khi, trong đó State = Texas.

Nếu chúng ta chỉ muốn tăng lương cho Nicks, ta có thể sử dụng ID của anh ấy một cách cực cụ thể. Vì ID là khóa chính cho bảng này nên SQL biết nó là duy nhất và truy vấn cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Ta biết Nicks ID là 3 vì ta đã chọn nó ở trên.

Sau khi bạn thực hiện câu lệnh cập nhật, nếu bạn muốn xem kết quả, chỉ cần thực hiện:

 

Kết quả sau khi cập nhật lên 60000

LƯU Ý: Mệnh đề where cũng có thể được sử dụng để chọn một hàng cụ thể, giả sử chúng ta chỉ muốn bản ghi Nicks.

Tổng hợp việc làm SQL developer nổi bật tại vietnamworks

Câu lệnh Delete

Bạn đã chèn một số dữ liệu mà bạn không cố ý, hoặc có thể dữ liệu đó không còn liên quan nữa và bạn muốn xóa nó. Thật dễ dàng, chỉ cần sử dụng câu lệnh delete.

Câu lệnh delete được sử dụng để xóa các bản ghi hiện có khỏi một bảng trong cơ sở dữ liệu.

Tương tự như các câu lệnh khác, mệnh đề where phải được sử dụng để chọn các hàng cụ thể sẽ bị xóa, nếu không mọi thứ trong bảng đó sẽ bị xóa (đã được thực hiện điều đó).

Cú pháp cho một câu lệnh xóa cơ bản được hiển thị bên dưới:

Sau khi DELETE, bạn cần tên của bảng mà các bản ghi sẽ bị xóa. Có thể được sử dụng để cho biết một điều kiện cụ thể cho việc xóa này.

Nếu bạn muốn xóa tất cả nội dung trong một bảng, bạn có thể bỏ đi mệnh đề WHERE, mệnh đề đó sẽ giống như sau:

Ví dụ

Sau đây là một ví dụ thực tế về việc xóa các mục nhập trong bảng được sử dụng trong các ví dụ trước.

Sử dụng dữ liệu ta đã chèn ở trên, có một nhân viên James sống ở Florida. Ta sẽ xóa tất cả nhân viên ở Florida.

Bây giờ nếu chúng ta làm cách này:

Bạn sẽ thấy kết quả bên dưới và nhận thấy, James không còn ở đó nữa.

 

Kết quả sau khi xóa nhân viên của florida

Bảng Drop

Vì vậy, nếu delete được sử dụng để xóa dữ liệu khỏi một bảng thì những gì được sử dụng để xóa cơ sở dữ liệu chính là bảng Drop của nó.

Thao tác này sẽ xóa tất cả dữ liệu, trình kích hoạt, ràng buộc, chỉ mục và thậm chí cả thông số kỹ thuật về quyền cho một bảng trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp

Cú pháp để có bảng drop được hiển thị dưới đây:

Từ khóa `DROP TABLE` theo sau là tên bảng là tất cả những gì cần thiết

Thí dụ

Hãy loại bỏ bảng Employees

Kết luận

Đây chỉ là một phần giới thiệu đơn giản về một số lệnh CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật và Xóa) cơ bản mà bạn có thể sử dụng trong Microsofts SQL Server.

Tổng hợp việc làm IT - Software trên VietnamWorks
VietnamWorks InTECH
Theo James Harrison