Hàm isset() trong PHP sẽ kiểm tra biến đã được khai báo chưa, cũng có thể kiểm tra biến có rỗng không. Nếu biến chưa được khai báo hoặc biến mang giá trị rỗng hàm sẽ trả về TRUE, ngược lại hàm trả về FALSE.

Hàm isset() có thể rất hữu ích khi làm việc với các biểu mẫu, vì nó cho phép bạn kiểm tra xem một trường form đã được submit hay chưa.

Bằng cách làm theo các bước được nêu trong hướng dẫn này, bạn có thể tạo form thu thập dữ liệu từ người dùng, xác thực dữ liệu đó và hiển thị phản hồi để cho họ biết rằng dữ liệu của họ đã được xử lý.

  • Bước 1: Tạo biểu mẫu HTML
  • Bước 2: Tạo tập lệnh PHP
  • Bước 3: Thêm xác thực
  • Bước 4: Hiển thị phản hồi

Bước 1: Tạo form bằng HTML

<form method="post" action="process.php">

  <label for="username">Username:</label>

  <input type="text" id="username" name="username">

 

 <label for="password">Password:</label>

  <input type="password" id="password" name="password">

 

  <input type="submit" value="Submit">

</form>

Trong đoạn code trên, ta tạo một form đơn giản thu thập dữ liệu username và password từ người dùng. 

Bước 2: Tạo PHP script

Chúng ta tạo PHP script để xử lý data.

<?php

if (isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])) {

  $username = $_POST['username'];

  $password = $_POST['password'];

 

  // Process the form data here

}

?>

Trong đoạn mã trên, sử dụng hàm isset() để kiểm tra xem trường username và password đã được đặt chưa. Nếu chúng đã được đặt, thì hãy gán giá trị của các trường đó cho các biến mà chúng ta có thể sử dụng để xử lý dữ liệu form.

Bước 3: Thêm xác thực dữ liệu

Chúng ta có thể thêm xác thực để đảm bảo rằng dữ liệu được submit là hợp lệ.

<?php

if (isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])) {

  $username = $_POST['username'];

  $password = $_POST['password'];

 

  // Validate the form data here

  if (empty($username) || empty($password)) {

    echo "Please fill out all fields.";

  } else {

    // Process the form data here

  }

}

?>

Trong đoạn mã trên, sử dụng hàm empty() để kiểm tra xem trường tên username và password có trống không. Nếu một trong hai trường trống thì hiển thị thông báo lỗi yêu cầu người dùng điền vào tất cả các trường. Nếu cả hai trường đều có giá trị thì ta có thể xử lý dữ liệu form.

Bước 4: Hiển thị feedback

Cuối cùng, bạn có thể hiển thị phản hồi cho người dùng để cho họ biết rằng dữ liệu của họ đã được xử lý.

<?php

if (isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])) {

  $username = $_POST['username'];

  $password = $_POST['password'];

 

  // Validate the form data here

  if (empty($username) || empty($password)) {

    echo "Please fill out all fields.";

  } else {

    // Process the form data here

    echo "Thank you for submitting your information.";

  }

}

?>

Trong đoạn mã trên, sử dụng câu lệnh echo để hiển thị phản hồi cho người dùng sau khi dữ liệu biểu mẫu đã được xử lý.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu thêm về cách sử dụng hàm isset trong PHP Form.

Nguồn:  Tuts Make

VietnamWorks inTECH